امروز: دوشنبه 10 بهمن 1401
دسته بندی محصولات
لینک دوستان

محصولات دسته زمین شناسی

فایل GIS

فایل GIS

قیمت: 10,800 تومان

توضیحات دانلود

مقاله گاز

مقاله گاز

قیمت: 21,600 تومان

توضیحات دانلود

آمیدها

آمیدها

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

آلودگی فضا

آلودگی فضا

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

آلودگی هوا

آلودگی هوا

قیمت: 21,600 تومان

توضیحات دانلود

آتشفشانها

آتشفشانها

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

سنگ فیروزه

سنگ فیروزه

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

رنگ سازی

رنگ سازی

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

خاک رس

خاک رس

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

تقطیر

تقطیر

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

بنزن

بنزن

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

برج تقطیر

برج تقطیر

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

افیولیت ها

افیولیت ها

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

زمین لرزه

زمین لرزه

قیمت: 21,600 تومان

توضیحات دانلود

سنگ آذرین

سنگ آذرین

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود

سنگتراشی

سنگتراشی

قیمت: 22,800 تومان

توضیحات دانلود